Skip to content

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van

Techne
Gasthuisstraat 54
1760 Roosdaal
+32 (0)2 669.00.30
E-mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE 0876.224.952

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van Techne IT Solutions BVBA, met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 54, 1760 Roosdaal, Belgium, BTW BE 0876.224.952 (“Techne IT Solutions”), en al haar rechtsopvolgers.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes (“Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door Techne IT Solutions aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan Techne IT Solutions indien Techne IT Solutions deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door Techne IT Solutions of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2018 en vervangen alle vorige.

1.4. De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Techne IT Solutions.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1. Offertes

Elke Offerte is vrijblijvend en geldt enkel voor de B2B markt.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke Offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte en vervalt ze automatisch na het verstrijken van dit termijn.

Alle in een Offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Techne IT Solutions heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken.

Techne IT Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. Techne IT Solutions zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen.

De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door Techne IT Solutions moeten geleverd worden zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. Techne IT Solutions behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.

2.2 Bestellingen

Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de Offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. Techne IT Solutions zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien Techne IT Solutions uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling.

In geval de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan Techne IT Solutions van 30 % op de volledige prijs van de bestelde goederen of diensten, tenzij hogere schadevergoeding bewezen wordt door Techne IT Solutions.

3. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

3.1. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.

3.2. De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.

Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de Klant de leveringsbron niet ondertekent gaat het risico over vanaf de dag wanneer Techne IT Solutions het goed heeft geleverd of de uitvoering van de diensten aankondigt.

De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.3. Techne IT Solutions behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is Techne IT Solutions niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.

3.4 Techne IT Solutions heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

4. PLICHTEN VAN DE KLANT

4.1. De Klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van Techne IT Solutions en zal op de vereist wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving.

De Klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt, eveneens software van derden. De Klant zal Techne IT Solutions steeds vrijwaren voor alle mogelijk vorderingen van derden m.b.t. deze software. De Klant zorgt er tevens voor dat zijn hardware voldoet aan de minimumvereisten die Techne IT Solutions aangeeft.

4.2. De Klant verbindt zich ertoe de aangestelde van Techne IT Solutions die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om Techne IT Solutions toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt kan de termijn en prijs aangepast worden.

5. PRIJZEN, FACTUREN EN BETALINGEN

5.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht. Een Offerte kan steeds aangevraagd worden bij Techne IT Solutions via [email protected]

5.2. Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening.

Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag (i) heeft Techne IT Solutions het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

5.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Techne IT Solutions.

5.4. Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat Techne IT Solutions een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij Techne IT Solutions daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

5.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, Techne IT Solutions, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, Techne IT Solutions daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

6. OVERMACHT

6.1. Techne IT Solutions is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan Techne IT Solutions niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

6.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft Techne IT Solutions van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Techne IT Solutions recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

6.3. De niet-nakoming door Techne IT Solutions van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch geeft dit het recht aan de Klant op prijsvermindering of schadevergoeding.

7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

7.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

7.2. Techne IT Solutions zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

8. INTELLECTUELE EN EIGENDOMSRECHTEN EN DATAPROTECTIE

8.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door Techne IT Solutions, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van Techne IT Solutions en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door Techne IT Solutions aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van Techne IT Solutions of via Techne IT Solutions van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie.

In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

8.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft Techne IT Solutions titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

8.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Voor zover de Klant persoonsgebonden data door Techne IT Solutions laat verwerken, is Techne IT Solutions louter een ‘verwerker’ van deze gegevens. De Klant blijft de ‘verantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens en staat in voor de instructies die de Klant aan Techne IT Solutions geeft. De Klant dient in deze zin de Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming integraal na te leven.

De voorwaarden en modaliteiten op basis waarvan Techne IT Solutions als ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor de Klant optreedt worden gespecifieerd in de Verwerkers Overeenkomst.

In het kader van de diensten die Techne IT Solutions voor de Klant verricht, verwerkt Techne IT Solutions als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van het klantenbeheer en de marketingdoeleinden, en dienen om de overeenkomst met de Klant uit te voeren.

Zie hiervoor tevens de bepalingen op onze website inzake onze privacy policy.

9. WAARBORGEN

9.1. Alle contractuele verplichtingen van Techne IT Solutions zijn inspanningsverbintenissen. Techne IT Solutions geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de Klant geleverd “as is”.

9.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

9.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

9.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van Techne IT Solutions of die aan Techne IT Solutions door een derde geleverd worden en die Techne IT Solutions op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en Techne IT Solutions.

9.5. De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 2 dagen na vaststelling van verborgen gebreken en in elk geval binnen 2 maand na levering van deze goederen, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan Techne IT Solutions. Techne IT Solutions is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van Techne IT Solutions. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Techne IT Solutions is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. Techne IT Solutions is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan Techne IT Solutions.

10.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Techne IT Solutions ten aanzien van de Klant beperkt tot 10000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Techne IT Solutions voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50% van de waarde op jaarbasis van de overeenkomst.

11. DUUR EN ONTBINDING

11.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van het project, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.

11.2. In elk geval heeft Techne IT Solutions steeds het recht om de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig te beëindigen zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekortkomt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door Techne IT Solutions van de tekortkoming, (b) in geval van (aanvraag tot) faillissement ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de Klant, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.

11.3. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen.

12. NIET-AFWERVING

12.1. Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van Techne IT Solutions of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.

12.2. Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

13.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen Techne IT Solutions en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Elk geschil zal exclusief beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.